Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Facebook
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - GoldenLine
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - Twitter
Kancelaria Adwokacka adw. Joanna Kaźmierczak - LinkedIn

Prowadzenie spraw klientów indywidualnych

Sprawy osób nieprowadzących działalności gospodarczej zwykle charakteryzują się dużą różnorodnością. Kluczowe jest indywidualne podejście do każdej sprawy. Prawo prywatne, obejmujące wiele gałęzi prawa, w szczególności prawo cywilne, stanowi wiodącą specjalizację Kancelarii.

Klienci indywidualni najczęściej mają problemy dotyczące spraw z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, konsumenckiego lub rodzinnego. W praktyce Kancelarii notorycznie pojawiają się sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadków komunikacyjnych lub innych, np. wypadków przy pracy lub w drodze do lub z pracy.

Wiele sporów powstaje także w związku z własnością, w szczególności nieruchomości. Dotyczą one zarówno stanu prawnego nieruchomości, jak i ochrony prawa własności, np. przez wytoczenie powództwa posesoryjnego lub petytoryjnego lub powództw o naprawienie szkody.

Szczególnym przypadkiem są roszczenia wynikające z legalnego działania władzy publicznej powstające wskutek sprawowania władzy publicznej przez organy administracji. Roszczenia te są inicjowane przez różne rodzaje decyzji administracyjnych lub aktów prawa miejscowego w związku z lokalizacją inwestycji publicznych na terenach będących własnością osób trzecich lub w bliskim sąsiedztwie tych nieruchomości. Na tym tle powstają także spory o obniżenie lub podwyższenie wartości nieruchomości oraz związane z wywłaszczeniem.

Obszar praktyki Kancelarii obejmuje wszelkie możliwe sprawy z zakresu prawa prywatnego, w tym prawa cywilnego, nieruchomości, prawa własności intelektualnej, prawa pracy, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego.